Monika Bacardi partecipa alla cerimonia “European Golden Pawn” organizzata dall’European Chess Office

Lady Monika Bacardi

Film producer & Philanthrope